دسته بندی بایگانی برایدسته بندی نشده

انواع پوست

انواع پوست پوست معمولی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ یا نرمال ﻧﻪ ﭼﺮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺸﮏ و بهترین نوع پوست است که همه ﺁرزوﯼ داﺷﺘﻦ ﺁن را دارﻧﺪ. این نوع پوست، نه مانند پوست خشک دچار چروک…

سطوح پوست

سطح پوست از تجمع سلولهای مرده تشکیل شده است . زیر این سطح، سه لایه جداگانه بسیار نازک به شرح ذیل وجود دارند. اپیدرم: خارجی ترین لایه درم: لایه میانی هیپودرم (زیر جلد):داخلی ترین لایه…